Prace magisterskie: I rok, studia stacjonarne

Bioinformatyka

1. Andrée Tomasz

2. Grzybowski Michał

3. Knaur Monika

Praca magisterska
Parametry termodynamoczne struktur tRNA
Kierownik: Maciej Szymański
[ ] IBMiB

4. Kuczyński Jędrzej

Praca magisterska
Modelowanie wpływu oscylacji wielkości populacji na gromadzenie się szkodliwych mutacji
Kierownik: Mateusz Konczal
[ P I ] IBŚ

5. Markowska Katarzyna

Praca magisterska
Rangr: an R package for mechanistic, spatially explicit simulation of species range dynamics
Kierownik: Lechosław Kuczyński
[ I ] IBŚ

Biologia

1. Buda Jakub

Praca magisterska
Mating preferences of female guppies from experimental lines selected for male colouration.
Kierownik: Magdalena Herdegen-Radwan
[ P I ] IBŚ

2. Dera Olga

Praca magisterska
Stan okołourodzeniowy i jego wpływ na przebieg dojrzewania płciowego u dziewcząt
Kierownik: Anita Szwed
[ P I ] IA

3. Gierszewska Paulina

Praca magisterska
Analiza stopnia starcia zębów mlecznych jako wyznacznika wprowadzania pokarmów stałych do diety dziecka w średniowieczu.
Kierownik: Marta Krenz-Niedbała
[ P I ] IA

4. Gimbut Maja

Praca magisterska
Zmienność morfologiczna stadiów rozwojowych jedwabnika morwowego (Bombyx mori L.) w aspekcie zmienności rasowej
Kierownik: Marek Bąkowski
[ P I ] IBŚ

5. Grajek Dominika

Praca magisterska
Analiza ekspresji długich niekodujących RNA pochodzących z komórek endokrynnych trzustki.
Kierownik: Małgorzata Borowiak
[ P I ] IBMiB

6. Gratkowska Marta

7. Grupa Julia

Praca magisterska
Wpływ wybranych grzybów endogennych na rośliny pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)
Kierownik: Magdalena Arasimowicz-Jelonek
[ P I W ] IBE

8. Gruszczyńska Matylda

Praca magisterska
Polifenole z Cladophora glomerata (L.) Kutzing jako związki o działaniu hamującym rozwój sinic.
Kierownik: Beata Messyasz
[ P I ] IBŚ

9. Jagiełło Aleksandra

Praca magisterska
Występowanie Wolbachia sp. i Cardinium sp. u wybranych gatunków mechowców (Acari: Oribatida) w populacjach zróżnicowanych pod względem siedliskowym.
Kierownik: Ziemowit Olszanowski
[ P I ] IBŚ

10. Jaskot Kaja

Praca magisterska
Badanie właściwości pro-apoptotycznych jamamarinu w ludzkich komórkach glejaka wielopostaciowego
Kierownik: Elżbieta Czarniewska
[ P I ] IBE

11. Karpicka-Ignatowska Kamila

Praca magisterska
Plant volatiles as dispersal cues in the invasive wheat curl mite
Kierownik: Anna Skoracka
[ P I ] IBŚ

12. Kudlińska Klaudia

Praca magisterska
Wpływ BMI w okresie przedpokwitaniowym na wiek wystąpienia skoku pokwitaniowego i ostateczną wysokość ciała u chłopców
Kierownik: Magdalena Durda
[ P I W ] IA

13. Kułaga Kinga

Praca magisterska
Nocturnal singing by daily active birds
Kierownik: Michał Budka
[ P I ] IBŚ

14. Maciorowski Jan

Praca magisterska
Wpływ odpadów pochodzenia antropogenicznego na zgrupowania mrówek
Kierownik: Jakub Kosicki
[ P I W ] IBŚ

15. Malinowska Katarzyna

Praca licencjacka
Stan populacji, zagrożenia i ochrona pokląskwy (Saxicola rubetra)
Kierownik: Lechosław Kuczyński
[ P I ] IBŚ

16. Mojsiejczyk Ewelina

Praca magisterska
BMI a wiek wystąpienia pubarche i skoku pokwitaniowego u chłopców
Kierownik: Magdalena Durda
[ P I W ] IA

17. Nowicka Faustyna

Praca magisterska
Porównanie stanu odżywienia chorych na mukowiscydozę wyznaczonego metodą bioimpedancji elektrycznej oraz z wykorzystaniem wskaźnika BMI.
Kierownik: Anita Szwed
[ P I ] IA

18. Patuła Mateusz

Praca magisterska
Związek pomiędzy osobowością makaków i ich reakcją na zwiedzających ZOO w Poznaniu.
Kierownik:
[ P I ] IA

19. Pieniawska Monika

20. Piotrowski Mikołaj

21. Pranga Katarzyna

Praca magisterska
Przygotowanie konstruktów genetycznych umożliwiających podwyższoną ekspresję białek hybrydowych mCherry-pro-IGF-1b oraz mCherry-hEb w ludzkich liniach stabilnych U2-OS do badań interaktomu jąderkowej izoformy insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1B
Kierownik: Julia Durzyńska
[ P I ] IBE

22. Repczyńska Helena

Praca magisterska
Wpływ późnego rodzicielstwa na stan biologiczny potomstwa w Polsce w XIX i początku XX wieku
Kierownik: Grażyna Liczbińska
[ P I ] IA

23. Serkiz Katarzyna

24. Sokołowska Emilia

Praca magisterska
Skuteczność automatycznego wykrywania wokalizacji o różnym stopniu skomplikowania na przykładzie zięby (Fringilla coelebs)
Kierownik: Michał Budka
[ P I ] IBŚ

25. Stachowiak Wiktoria

Praca magisterska
Wpływ czynników środowiska na stopień degradacji DNA w prekolumbijskich ludzkich materiałach szkieletowych z Ameryki Południowej
Kierownik: Anna Juras
[ P I W ] IA

26. Stefan Magdalena

Praca magisterska
Rośliny użytkowe i wiedza o nich wśród mieszkańców regionu lednickiego
Kierownik: Zbigniew Celka
[ P I ] IBŚ

27. Stróżewska Weronika

Praca magisterska
Skład ciała dzieci i młodzieży o zwiększonej aktywności fizycznej
Kierownik: Anita Szwed
[ P I ] IA

28. Szipluk Norbert

Praca magisterska
Aktywność białek Cry1Ab i Cry1B wobec larw Cydia pomonella.
Kierownik: Adam Kaznowski
[ P I ] IBE

29. Szymczak Nikolina

Praca licencjacka
Biomedyczne czynniki etiologiczne zaburzeń spektrum autyzmu.
Kierownik: Sylwia Trambacz-Oleszak
[ P I ] IA

30. Trafny Rafał

31. Urbanowicz Celina

Praca magisterska
Wpływ światła na zachowania związane z wysiadywaniem jaj u bogatki (Parus major)
Kierownik: Adrian Surmacki
[ P I ] IBŚ

32. Walas Aleksandra

Praca magisterska
Funkcjonowanie sieci rośliny klonalnej jastrzębca (Hieracium pilosella L.): testowanie hipotezy o przepływie zasobów między rametami
Kierownik: Marlena Lembicz
[ P I ] IBŚ

33. Wojtczak Wirginia

Praca magisterska
Wysokość, masa ciała oraz wskaźnik BMI Polaków urodzonych przed w trakcie i po zakończeniu I wojny światowej.
Kierownik: Grażyna Liczbińska
[ P I ] IA

34. Woźniak Katarzyna

Praca magisterska
Określenie potencjału inhibicyjnego antysensowych oligonukleotydów na biosyntezę toksycznego białka poli-glicynowego powstającego z mRNA zawierającego ekspansję powtórzeń trójnukleotydowych CGG.
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I ] IBMiB

35. Łowicka Martyna

Praca magisterska
Genetyczne determinanty wielooporności bakterii z grupy coli wyhodowanych z próbek materiałów pobranych od piskląt bociana białego
Kierownik: Joanna Mokracka
[ P I ] IBE

Biologia, specjalność nauczanie biologii

1. Brembor Marta

Praca magisterska
Wizualizacja i interpretacja zależności przyrodniczych - analiza problemów uczniów szkół podstawowych i licealnych związanych z tworzeniem, interpretowaniem i wnioskowaniem opartym na wykresach w ramach nauczania biologii.
Kierownik: Eliza Rybska
[ P ] WB

2. Dobosz Arkadiusz

Praca magisterska
Wzorce wzrastania dziewcząt i chłopców z nadmierną masą ciała w odniesieniu do rówieśników o prawidłowej masie ciała.
Kierownik: Anita Szwed
[ P I ] IA

3. Dylawerska Barbara

Praca licencjacka
Zmiany użytkowania terenu na obszarach chronionych wyspy Wolin w ostatnich 30 latach.
Kierownik: Paweł Bogawski
[ P ] IBŚ

Praca magisterska
„Przyroda Wolina” – projekt punktów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć terenowych
Kierownik: Zbigniew Celka
[ P I ] IBŚ

4. Jutrzenka Kamila

Praca magisterska
Poliaminy- nowy, molekularny koordynator sygnału nitro - oksydacyjnego w starzeniu liścia jęczmienia.
Kierownik: Ewa Sobieszczuk-Nowicka
[ P I ] IBE

5. Kuchcińska Dajana

Praca magisterska
Budowanie wiedzy przez młodzież o biologicznych uwarunkowaniach seksualności człowieka- rola i znaczenie stawianych pytań.
Kierownik: Anita Szwed
[ P I ] IA

6. Piotrowiak Monika

Praca magisterska
Fizjologiczne konsekwencje różnych sposobów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
Kierownik: Sylwia Trambacz-Oleszak
[ P I W ] IA

7. Suborska Agata

Praca magisterska
Zdalne nauczanie biologii jako wyzwanie dla współczesnych nauczycieli
Kierownik: Rafał Bernard
[ P I ] WB

8. Wojtkowiak Joanna

Praca magisterska
Modelowanie przez rysowanie w procesie nauczania biologii, w celu rozwiązania problemu: „Skąd rośliny biorą swoją masę?”
Kierownik: Eliza Rybska
[ P ] WB

9. Woźniak Kamila

Praca magisterska
Rozwój płodowy człowieka- wykorzystanie rysunku w procesie nauczania.
Kierownik: Eliza Rybska
[ P ] WB

10. Żak Julia

Praca magisterska
Zróżnicowanie genetyczne wewnątrz i między populacyjne Pinus sylvestris z Magurskiego Parku Narodowego.
Kierownik: Lech Urbaniak
[ P I ] IBE

Biotechnologia

1. Adamska Natalia

2. Albin Daria

Praca magisterska
Determination of topology of ccRCC deregulated TMEMs: 213, 207, 116, 72 and 30B
Kierownik: Joanna Wesoły
[ ] IBMiB

3. Borowiec Blanka

4. Błaszczyk Szymon

Praca magisterska
Poszukiwanie białek zaangażowanych w składanie intronow u fagow z rzędu Caudovirales
Kierownik: Jakub Barylski
[ P I W ] IBE

5. Chrzanowska Justyna

Praca magisterska
Analiza przebiegu procesu autofagii podczas ksylogenezy u mutantów atg5 i atg9 Arabidopsis thaliana
Kierownik: Agnieszka Bagniewska-Zadworna
[ P I ] IBE

6. Ciesiołka Maria

7. Gazecka Monika

Praca magisterska
Badanie wpływu mutacji w genie MSH2 na częstość rekombinacji mejotycznej dla wybranych linii Arabidopsis thaliana
Kierownik: Piotr Ziółkowski
[ P I ] IBMiB

8. Gierszon Maria

Praca magisterska
Mobilne integrony bakterii z rzędu Enterobacterales obecnych w gniazdach bociana białego na terenie Hiszpanii
Kierownik: Ryszard Koczura
[ P I ] IBE

9. Kaczmarek Łukasz

Praca magisterska
Wykorzystanie techniki izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych LAMP (ang. loop medieated amplification) do identyfikacji bakterii Pseudomonas aeruginosa
Kierownik: Mirosława Dabert
[ P I ] IBMiB

10. Kamińska Anna

11. Kapica Jakub

Praca magisterska
Spermidyna - nowy przełącznik metaboliczny starzenia liścia jęczmienia.
Kierownik: Władysław Polcyn
[ P I ] IBE

12. Kocik Marta

Praca
Research based on interactions between NANOS, PUMILIO and hnRNAP2B1 proteins in post-translational genes expression in male sex cells.
Kierownik: Małgorzata Borowiak
[ P I W ] IBMiB

13. Kortus Klaudia

Praca magisterska
Kasety genowe integronów pałeczek Enterobacterales występujących w gniazdach bociana białego na terenie Polski
Kierownik: Joanna Mokracka
[ P I ] IBE

14. Kozakiewicz Oliwia

15. Leżak Paulina

Praca magisterska
Potencjał morfogenny organów juwenilnych Salix viminalis L. w kulturach in vitro.
Kierownik: Rafał Mól
[ P I ] IBE

16. Orłowska Paulina

Praca magisterska
Wyrażanie się materiału genetycznego poprzez modyfikację chromatyny w środowiskowo uwarunkowanym modelu mysim pozabezpiecznego stylu przywiązania.
Kierownik: Izabela Makałowska
[ P I ] IA

Praca magisterska
Wykorzystanie stabilnych linii komórkowych K562 z indukowaną ekspresją mutantów Nan-KLF1 i CDA-KLF1 (Kruppel like factor 1) do poszukiwania nowych oddziaływań białkowych.
Kierownik: Mirosława Siatecka
[ ] IBE

17. Popis Małgorzata

18. Porada Karolina

Praca magisterska
Antybiotykooporność gronkowców wyizolowanych z żywności..
Kierownik: Ewa Szczuka
[ P I ] IBE

19. Przymuszała Marta

Praca magisterska
Application of biophysical and biochemical methods to determine the dynamics of interaction between MBNL splicing regulators and RNA
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I ] IBMiB

20. Urbaniak Edyta

Praca
Zwiększenie potencjału badawczego ludzkich komórek pluripotenjanych z indukowaną ekspresją białka Cas9
Kierownik: Małgorzata Borowiak
[ P I ] IBMiB

21. Walkowiak Agnieszka

Praca magisterska
Analiza funkcjonalna mutacji w genie kodującym ludzkie białko VDAC3.
Kierownik: Andonis Karachitos
[ P I W ] IBMiB

22. Wesołek Angelika

Praca magisterska
Aktywność cytotoksyczna pęcherzyków błony zewnętrznej wytwarzanych przez Enterobacter spp. i Pseudomonas aeruginosa
Kierownik: Sylwia Krzymińska
[ P I ] IBE

23. Wienskowska Olga

Praca magisterska
Modification of crossover frequency by modulation of MutL homologs expression levels in Arabidopsis meiosis
Kierownik: Piotr Ziółkowski
[ P I ] IBMiB

24. Wilińska Dominika

Praca magisterska
Wpływ grzybowych chitynaz i białek wiążących chitynę (CBP) na rozwój larw Spodoptera exigua
Kierownik: Jakub Baranek
[ P I W ] IBE

25. Wojtczak Izabela

Praca magisterska
Insektycydowa aktywność roślinnych chitynaz oraz mieszanin chitynaz i toksyn Cry Bacillus thuringiensis wobec larw Spodoptera exigua
Kierownik: Jakub Baranek
[ P I W ] IBE

26. Włoch Karolina

Praca magisterska
Otrzymanie roślin transgenicznych Arabidopsis thaliana pozwalających na analizę lokalizacji i dynamiki subkomórkowej białek Whirly.
Kierownik: Anna Kasprowicz-Maluśki
[ P I W ] IBMiB

27. Zydroń Karolina

28. Łupina Nikola

Praca magisterska
Wykorzystanie technologii polimerowej sieci silikonowej 3-D-IPNS do hamowania rozrodu owadów
Kierownik: Elżbieta Czarniewska
[ P I ] IBE

Biotechnologia, studia w j. angielskim

1. Albin Daria

2. Bała Sebastian

3. Brodziński Adrian

Praca magisterska
Secondary structure dynamics of 5`UTR regions in bacterial mRNAs in context of gene expression regulation by riboswitches
Kierownik: Marek Żywicki
[ P I ] IBMiB

4. Ciesiołka Maria Danuta

Praca magisterska
The contributions of the conserved residues in the N-terminal and C-terminal domains of the ProQ protein to its binding to regulatory RNAs in Escherichia coli
Kierownik: Mikołaj Olejniczak
[ P I ] IBMiB

5. Dłubała Wojciech Kazimierz

Praca magisterska
Structure and properties of selected mature human microRNAs
Kierownik: Małgorzata Wojtkowska
[ P I W ] IBMiB

6. Faris Barham Nabaz

7. Gojwari Immad

8. Górska Martyna Julia

9. Głogowska Weronika Sara

Praca magisterska
The importance of Bend3 SUMOylation for its accumulation at sites of induced DNA damage
Kierownik: Elżbieta Poręba
[ P I ] IBMiB

10. Ignaszak Weronika Marta

11. Jankun Zuzanna

Praca magisterska
Udział czynników trans uczestniczących w translacji toksycznych białek zawierających trakty poli-glicynowe ze zmutowanego mRNA FMR1 Contribution of trans-factors in translation of toxic proteins containing poly-glicine tracts from mutant mRNA of FMR1
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I ] IBMiB

12. Karlik Anna Weronika

Praca magisterska
Identyfikacja modyfikacji potranskrypcyjnych cząsteczki U7 snRNA w komórkach ludzkich Identification of postranscriptional modifications of U7 snRNA in human cells
Kierownik: Katarzyna Raczyńska
[ P I ] IBMiB

13. Kasprzyk Joanna

Praca magisterska
Investigation of the role of RNA binding proteins and RNA structure in p53 protein translation. Structural and functional analysis.
Kierownik: Katarzyna Raczyńska
[ I ] IBMiB

Praca magisterska
Investigation of the role of RNA binding proteins and RNA structure in p53 protein translation. Structural and functional analysis.
Kierownik: Katarzyna Raczyńska
[ P I W ] IBMiB

14. Kowalczyk Magdalena

15. Kozakiewicz Oliwia Magdalena

Praca magisterska
The effect of cannabidiol on the expression of GABAergic receptors in the brain of rats undergoing alcohol tolerance development. Wpływ kannabidiolu na ekspresję receptorów GABAergicznych w mózgu szczurów poddanych rozwojowi tolerancji alkoholowej.
Kierownik: Hanna Kmita
[ P I W ] IBMiB

16. Kubicka Wiktoria Konstancja

Praca magisterska
Effect of harman and nonharman on the expression of genes associated with age-related neurodegenerative changes in Sprague-Dawley rats. Wpływ związków harman i nonharman na ekspresje genów związanych ze zmianami neurodegeneracyjnymi warunkowanymi wiekiem u szczurów rasy Sprague-Dawley.
Kierownik: Hanna Kmita
[ P I W ] IBMiB

17. Malesa Aleksandra

Praca magisterska
Generation of reporter system for assessing the impact of chromosomal insertions on meiotic recombination frequency
Kierownik: Piotr Ziółkowski
[ P I ] IBMiB

18. Mansfeld Aleksandra Dagmara

Praca magisterska
Analysis of antiproliferative properties of new analogs of pyrimidine nucleoside dimers containing 1,2,3-tiazol linkage in tumor cell lines
Kierownik: Agnieszka Knopik-Skrocka
[ P I W ] IBMiB

19. Matysiak Martyna Maria

20. Mazideński Maciej

21. Mazurkiewicz Marta Anna

Praca magisterska
Zaburzenie funkcji czynnika splicingowego SAM68 jako potencjalny biomarker w modelach komórkowych i zwierzęcych zespołu drżenia i ataksji związanego z łamliwych chromosomem X. Functional abnormalities of SAM68 splicing factor as potential biomarker in cellular and animal models of Fragile-X Associated Tremor-Ataxia Syndrome
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I ] IBMiB

22. Olszewska Daria Wiktoria

Praca magisterska
Characterization of IFNalpha and IFNgamma induced transcriptional responses dependent on IRF1
Kierownik: Johannes Bluijssen
[ P I ] IBMiB

23. Pacewicz Klaudia

Praca magisterska
Methylation analysis of selected genes in the cell free DNA of patients with head and neck cancer. Analiza poziomu metylacji wybranych genów w wolnokrążącym DNA u pacjentów z nowotworami głowy i szyi.
Kierownik: Małgorzata Wojtkowska
[ P I W ] IBMiB

24. Pieniawska Monika

Praca magisterska
Breast cancer-induced angiogenesis - influence of cancer cells and their microenvironment on endothelial cells activity
Kierownik: Agnieszka Knopik-Skrocka
[ P I ] IBMiB

25. Pol Mayur Nivrutti

Praca magisterska
Effect of silencing of long noncoding RNA OIP5-AS1 on expression of OIP5 gene in human cell line NCI-H1703
Kierownik: Michał Szcześniak
[ P I W ] IBMiB

26. Popis Małgorzata Wioletta

Praca magisterska
Optimization of isolation and homogenous culture method of human Wharton’s jelly mesenchymal stromal cells and their differentiation into neurons for use in regenerative medicine. Optymalizacja metod izolacji i homogennej hodowli ludzkich mezenchymalnych komórek zrębowych z galarety Whartona oraz ich różnicowanie do komórek nerwowych w celu zastosowania w medycynie regeneracyjnej.
Kierownik: Małgorzata Borowiak
[ P I W ] IBMiB

27. Przymuszała Marta

28. Sidorowicz Agnieszka

Praca magisterska
Photodegradation of biohazardous staining dye using green chemistry method at nanoscale
Kierownik: Piotr Ziółkowski
[ ] IBMiB

29. Stube Daria Magdalena

Praca magisterska
Analiza wzajemnych oddziaływań cząsteczki U7 snRNA i białek hnRNP UL1 oraz FUS w jąderku komórkowym z użyciem technik mikroskopowych. The analysis of mutual interactions of U7 snRNA, hnRNP UL1 and FUS in the nucleolus using microscopic techniques.
Kierownik: Katarzyna Raczyńska
[ P I ] IBMiB

30. Sudheer Babu Arjun

Praca magisterska
Characterization of IFNgamma and lipopolysaccharide induced transcriptional responses dependent on IRF8
Kierownik: Johannes Bluijssen
[ P I ] IBMiB

31. Tekdemirkoparan Emre

Praca magisterska
Application of antisense oligonucleotides targeting trinucleotide CUG repeats in RNA to reduce surveillance of cancer cells
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ ] IBMiB

32. Trzaska Gabriela Karolina

Praca magisterska
Deciphering post-transcriptional mutations identified in miRNAs in classical Hodgkin lymphoma
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I W ] IBMiB

Praca magisterska
Deciphering post-transcriptional mutations identified in miRNAs in B-cell lymphomas
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ ] IBMiB

33. Umar Zuzan Hamid

Neurobiologia

1. Bąkowski Dominik Aaron

2. Cioch Aleksandra Agata

3. Szukała Izabela

4. Winkiel Magdalena Joanna

Praca magisterska
Analiza poziomu amin biogennych w układzie nerwowym owadów przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Kierownik: Szymon Chowański
[ P I ] IBE

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

1. Biała Paulina Monika

2. Biskup Sonia Maria

3. Biskup Sonia Maria

4. Hajdamowicz Karolina Michalina

5. Klimczyk Patryk

6. Kowalski Bartosz

7. Maron Agata

8. Maron Agata

9. Rutkowski Krzysztof

10. Smoleńska Monika

11. Smoleńska Monika

12. Sobczyński Adam

Praca magisterska
Przemiany flory roślin naczyniowych chronionego obiektu archeologicznego w Gieczu w okresie ostatnich 20 lat
Kierownik: Andrzej Brzeg
[ P I ] IBŚ

13. Stawicki Jan Jakub

14. Szostak Marcin

15. Urbaniak Agnieszka

16. Wieczorek Michał

Ochrona środowiska

1. Berezowski Adam

Praca magisterska
Predicting crop growth conditions and yield in Western Poland based on remote sensing data
Kierownik: Paweł Bogawski
[ P ] IBŚ

2. Czuja Katarzyna

3. Hemmerling Joanna

4. Kubiak Patryk

Praca magisterska
Analiza zagrożeń orzesznicy Muscardinus avellanarius L. na wybranych stanowiskach gatunku w Wielkopolsce
Kierownik: Mirosław Jurczyszyn
[ P I ] IBŚ

5. Kucharski Arkadiusz

Praca magisterska
Wpływ wybranych farmaceutyków na skorupiaki wodne (Crustacea)
Kierownik: Piotr Klimaszyk
[ P I ] IBŚ

6. Lichwa Agata

Praca magisterska
Szata roślinna rezerwatu przyrody "Dębowa Góra" w Nadleśnictwie Bogdaniec (woj. lubuskie) oraz jej elementy chronione i cenne
Kierownik: Andrzej Brzeg
[ P I ] IBŚ

7. Matyba Anna

8. Migała Caterina

Praca magisterska
Factors influencing breeding success in the wood warbler Phylloscopus sibilatrix - implications for species conservation
Kierownik: Lechosław Kuczyński
[ P I ] IBŚ

9. Nepomniashchykh Maryna

Praca magisterska
Ocena funkcjonalności sieci zadrzewień pasowych w Lednickim Parku Krajobrazowym na potrzeby świadczeń ekosystemów
Kierownik: Maciej Nowak
[ P ] IBŚ

10. Piątek Wiktoria

Praca magisterska
Modraszkowate (Lycaenidae) Parku Narodowego Gorongosa w Mozambiku
Kierownik: Marek Bąkowski
[ P I ] IBŚ

11. Radecki Jakub

12. Remlein Marcin

Praca magisterska
Efekty ekonomiczno-ekologiczne selektywnego gromadzenia frakcji odpadów kuchennych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami
Kierownik: Arnold Bernaciak
[ P ] IBŚ

13. Sobczyński Adam

Praca magisterska
Przemiany flory roślin naczyniowych chronionego obiektu archeologicznego w Gieczu w okresie ostatnich 20 lat
Kierownik: Andrzej Brzeg
[ P I ] IBŚ

14. Łukomski Szymon

Prace licencjackie: III rok, studia stacjonarne

Bioinformatyka

1. Borusiak Sealia

Praca licencjacka
Adnotacja białek o działaniu owadobójczym z grzybów rodzaju Metarhizium
Kierownik: Andrzej Zieleziński
[ P I ] IBMiB

2. Chrobot Karolina

Praca licencjacka
Dobór naturalny i mutacje, czy środowisko i kultura – który z „napędów" ewolucji człowieka ma współcześnie większą moc ?
Kierownik: Oskar Nowak
[ P I ] IA

Praca licencjacka
Functional associations discerned from dynamic OMICs datasets via multivariate Granger causality
Kierownik: Wojciech Karłowski
[ P I ] IBMiB

3. Cieluba Jan

4. Dorsz Krystian

5. Figurski Kacper

Praca licencjacka
Narzędzie do automatyzacji procesu normalizacji danych w eksperymencie SHAPE
Kierownik: Marek Żywicki
[ P I W ] IBMiB

6. Gabryszak Hanna

Praca licencjacka
Uniwersalne narzędzie do interaktywnej wizualizacji tabelarycznych danych biologicznych
Kierownik: Marek Żywicki
[ P I ] IBMiB

7. Gajos Anika

Praca licencjacka
Wykorzystanie alternatywnych promotorów genów nakładających się na końcach 5` w kontekście poziomu ekspresji i tworzenia dupleksów RNA:RNA
Kierownik: Izabela Makałowska
[ P I ] IA

8. Gębka Remigiusz

9. Jankowska Marta

Praca licencjacka
Bioinformatyczne metody przewidywania intronów w różnych domenach organizmów żywych.
Kierownik: Jakub Barylski
[ P I ] IBE

10. Klimczak Wiktoria

Praca licencjacka
Metody poszukiwania danych transkryptomicznych powiązanych z sekwencjami genomów ze szczególnym uwzględnieniem układów wielkoskładnikowych.
Kierownik: Jakub Barylski
[ P I ] IBE

11. Kraszewska Natalia

12. Krzyżanek Mateusz

Praca licencjacka
Interfejs internetowy dla aplikacji rnaSMART służącej do identyfikacji motywów strukturalnych RNA
Kierownik: Marek Żywicki
[ P I ] IBMiB

13. Kudeń Malwina

14. Marciniak Anna

15. Maszkowska Kamila

Praca licencjacka
Retrogeny jako gąbki mikroRNA
Kierownik: Izabela Makałowska
[ P I ] IA

16. Michalski Jan

17. Mortka Paweł

18. Musialik Michał

19. Nowicka Martyna

Praca licencjacka
Identyfikacja i charakterystyka genów taksonomicznie-specificznych u bakterii z rodzaju Bacillus.
Kierownik: Andrzej Zieleziński
[ P I ] IBMiB

20. Pielacińska Paulina

21. Pogodziński Bartłomiej

Praca licencjacka
Baza danych interakcji białkowych czynników owadobójczych Bacillus thuringiensis.
Kierownik: Andrzej Zieleziński
[ P I ] IBMiB

22. Porębska Patrycja

23. Ratajczyk Jakub

24. Ratajczyk Weronika

Praca licencjacka
Analiza polimorfizmu genetycznego mikrosatelitów chloroplastowych u wybranych przedstawicieli z rodziny Pinaceae z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych
Kierownik: Konrad Celiński
[ P I ] IBE

25. Siuda Maja

Praca licencjacka
Wykorzystanie sekwenatora Oxford Nanopore i podejść metagenomicznych w terenowych badaniach przenoszenia pasożytów pomiędzy ludźmi i szympansami.
Kierownik: Izabela Makałowska
[ P I ] IA

26. Skowrońska Justyna

Praca licencjacka
Computational study of putative allosteric pathways controlling molecular tunnels in dehalogenases
Kierownik: Jan Brezovsky
[ P I ] IBMiB

27. Stachowiak Michał

Praca licencjacka
Metoda rankingowa identyfikacji sekwencji ortologicznych
Kierownik: Andrzej Zieleziński
[ P I ] IBMiB

28. Stołowski Kacper

29. Szymkowski Wiktor

30. Tomaszyk Zuzanna

31. Zacharyasiewicz Michał

Praca licencjacka
Analiza sekwencji mRNA zawierających 8-hydroksyguaninę (8-OHG).
Kierownik: Jagna Chmielowska-Bąk
[ P I ] IBE

Biologia

1. Andrzejczak Sandra

Praca licencjacka
Wymiary kanału kręgowego i kręgów jako wyznaczniki zakłóceń rozwojowych człowieka.
Kierownik: Marta Krenz-Niedbała
[ P I ] IA

2. Białowąs Marta

Praca licencjacka
Wpływ czynników biotycznych na torpor i hibernację u małych ssaków.
Kierownik: Leszek Rychlik
[ P I ] IBŚ

3. Borysewicz Alicja

Praca licencjacka
Sukcesja bezkręgowców na zwłokach ssaków w środowisku wodnym i możliwość jej wykorzystania do szacowania czasu zgonu
Kierownik: Daria Bajerlein
[ P I ] IBŚ

4. Buchali Angelika

Praca licencjacka
Chrząszcze nekrofilne i ich rola w szacowaniu czasu zgonu
Kierownik: Daria Bajerlein
[ P I ] IBŚ

5. Cieplinska Martyna

Praca licencjacka
Wpływ czynników abiotycznych na torpor i hibernację u małych ssaków.
Kierownik: Leszek Rychlik
[ P I ] IBŚ

6. Ciepły Mateusz

Praca licencjacka
Stworzenie wektorów do nadekspresji genów kodujących ciągi poliglicynowe w fuzji z białkami fluorescencyjnymi do badań in cellula nad powstawaniem toksycznych agregatów białkowych na skutek ekspansji powtórzeń trójnukleotydowych CGG.
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I ] IBMiB

7. Czak Sandra

Praca licencjacka
Oddziaływanie arsenu na wybrane układy organizmu ludzkiego.
Kierownik: Magdalena Krzesłowska
[ P I ] IBE

8. Dombek Karolina

Praca licencjacka
Epigenetyczne mechanizmy w etiologii ADHD
Kierownik: Tomasz Hanć
[ P I ] IA

9. Drążek Katarzyna

Praca licencjacka
Ocena wpływu traumy wczesnodziecięcej na rozwój biologiczny i zdrowie człowieka
Kierownik: Tomasz Hanć
[ P I ] IA

10. Dybciak Adam

Praca licencjacka
Aktywność układu odpornościowego chorych na cukrzycę typu 1.
Kierownik: Arkadiusz Urbański
[ P I ] IBE

11. Dziegciar Dawid

Praca licencjacka
Wpływ solaniny i chakoniny na aktywność kardiotropową blokera kanałów wapniowych – nifedypiny u chrząszcza Tenebrio molitor
Kierownik: Szymon Chowański
[ P I ] IBE

12. Dziki Marta

Praca licencjacka
Charakterystyka najważniejszych czynników ryzyka w patogenezie wybranych chorób sercowo-naczyniowych.
Kierownik: Małgorzata Słocińska
[ P I ] IBE

Praca magisterska
Analiza mechanizmu oddziaływania syntetycznych pochodnych graminy na erytrocyty ludzkie w warunkach stresu oksydacyjnego
Kierownik: Lucyna Mrówczyńska
[ P ] IBE

13. Fenrych Marianna

Praca licencjacka
Czynniki wpływające na rozpoczynanie chóru porannego ptaków tropikalnych lasów górskich Kamerunu
Kierownik: Tomasz Osiejuk
[ P I ] IBŚ

14. Goetz Zuzanna

Praca licencjacka
Oenocyty owadów a hepatocyty ssaków - udział w regulacji metabolizmu lipidów.
Kierownik: Monika Szymczak
[ P I ] IBE

15. Gostyńska Julia

Praca licencjacka
Struktura przestrzenna oraz zależności pomiędzy gatunkami roślinności wodnej w troficznie stabilnym choć poddanym presji antropogenicznej płytkowodnym jeziorze (Jezioro Jarosławieckie, Wielkopolski PN)
Kierownik: Mariusz Pełechaty
[ P I ] IBŚ

16. Głąbicka Michalina

Praca licencjacka
Przejście demograficzne i jego skutki biologiczne w różnych populacjach ludzkich.
Kierownik: Oskar Nowak
[ P I ] IA

17. Jakubiak Paulina

Praca licencjacka
Biologiczne korelaty zespołu stresu pourazowego
Kierownik: Tomasz Hanć
[ P I ] IA

Praca magisterska
Reakcja zespołów bezkręgowców dennych na zabiegi rekultywacyjne w jeziorach.
Kierownik: Piotr Klimaszyk
[ P ] IBŚ

18. Karlińska Daria

Praca licencjacka
Uzyskanie i charakterystyka linii transgencznych Arabidopsis thaliana z ekspresją allelu HYL1(S42D) oraz HYL1(S42A).
Kierownik: Zofia Szweykowska-Kulińska
[ P I ] IBMiB

19. Kopczyńska Judyta

Praca licencjacka
Wpływ opieki rodzicielskiej na rozwój psychofizyczny potomstwa u naczelnych.
Kierownik:
[ P I ] IA

20. Kowalczyk Cyprian

Praca licencjacka
Tempo zasiedlania i struktura zbiorowisk okrzemek fitobentosowych na różnych rodzajach tkanin.
Kierownik: Mikołaj Kokociński
[ P I ] IBŚ

21. Kruszyk Joanna

Praca licencjacka
Rola tkanki tłuszczowej w modelowaniu wzrastania liniowych wymiarów ciała u dziewcząt
Kierownik: Magdalena Durda
[ P I ] IA

22. Krzewińska Anita

Praca licencjacka
Przebieg dojrzewania u dzieci urodzonych ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku płodowego
Kierownik: Magdalena Durda
[ P I ] IA

23. Kubisiak Kamil

Praca licencjacka
Molekularne i ewolucyjne determinanty zjadliwości u fagów z rzędu Caudovirales
Kierownik: Jakub Barylski
[ P I ] IBE

24. Lepich Dominika

Praca licencjacka
Związek między sposobem żywienia a funkcjonowaniem tarczycy u osob z niedoczynnością tarczycy i chorobą Hashimoto
Kierownik: Sylwia Trambacz-Oleszak
[ P I ] IA

25. Lipski Mateusz

26. Marciniak Maciej

27. Mierzwa Aleksandra

Praca licencjacka
Prewencja i leczenie zakażeń ludzkim wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)
Kierownik: Julia Durzyńska
[ P I ] IBE

28. Mirek Justyna

Praca licencjacka
Wpływ wybranych alkaloidów z rodziny Solanaceae na aktywność enzymów trawiennych, profil białkowy oraz poziom HSP w jelicie chrząszcza Tenebrio molitor.
Kierownik: Małgorzata Słocińska
[ P I ] IBE

Praca magisterska
Wpływ wybranych wtórnych metabolitów roślinnych na procesy rozrodcze i rozwój embrionalny chrząszcza Tenebrio molitor.
Kierownik: Małgorzata Słocińska
[ P ] IBE

29. Nowak Jakub

Praca licencjacka
Wyprowadzenie stabilnych ludzkich linii komórkowych HeLa i SH-SY5Y z indukowaną nadekspresją białek Lsm10 i Lsm11 z użyciem systemu Flp-In T-REX.
Kierownik: Katarzyna Raczyńska
[ P I ] IBMiB

30. Pluskota Mateusz

Praca licencjacka
Polimorfizm genetyczny izolatów Bacillus thuringiensis wyosobnionych z próbek gleby i ptaków
Kierownik: Jakub Baranek
[ P I ] IBE

31. Podwalna Magdalena

Praca licencjacka
Związek między rozwojem fizycznym a sposobem żywienia i jakością życia zależną od zdrowia u dzieci w wieku przedszkolnym.
Kierownik: Sylwia Trambacz-Oleszak
[ P I ] IA

32. Radwańska Anna

Praca licencjacka
Behavioural responses to wind cues in aerially dispersing wheat curl mite populations with different levels of homozygosity
Kierownik: Anna Skoracka
[ P I ] IBŚ

33. Ratkiewicz Cecylia

Praca licencjacka
Mikroflora jelitowa i jej wpływ na stan biologiczny człowieka w okresie dzieciństwa
Kierownik: Magdalena Durda
[ P I ] IA

34. Rusin Monika

Praca licencjacka
Profil białkowy parasporalnych kryształów wytwarzanych przez Bacillus thuringiensis
Kierownik: Jakub Baranek
[ P I ] IBE

35. Sęk Oliwia

Praca licencjacka
Zróżnicowanie aktywności dobowej dwóch gatunków rzęsorków, Neomys anomalus i N. fodiens w warunkach eksperymentalnych.
Kierownik: Leszek Rychlik
[ P I ] IBŚ

36. Serafin Katarzyna

Praca licencjacka
Ekspresja U7 snRNA oraz białek kompleksu Histone Cleavage Complex (HCC) w proliferujących i zróżnicowanych komórkach ludzkiej linii neuroblastoma SH-SY5Y. The expression of U7 snRNA and proteins of Histone Cleavage Complex (HCC) in proliferating and terminally differentatied human neuriblastoma cells SH-Sy5Y.
Kierownik: Katarzyna Raczyńska
[ P I ] IBMiB

37. Shcheglova Ekaterina

38. Stankowski Wojciech

Praca licencjacka
Aktywność glikoalkaloidów z psianki czarnej Solanum nigrum L. jako związków o działaniu insektycydowym.
Kierownik: Zbigniew Adamski
[ P I ] IBE

39. Stawrakakis Krzysztof

Praca licencjacka
Interakcja między owadem a grzybem (Botanophila-Epichloë) w populacji dzikiej trawy Holcus lanatus: rozwój i przeżywalność jaj muchówek w zależności od wielkości grzyba i obecności hiperpasożyta
Kierownik: Marlena Lembicz
[ P I ] IBŚ

40. Szarek Paulina

Praca licencjacka
Uzyskanie i charakterystyka linii transgencznych Arabidopsis thaliana z ekspresją allelu HYL1(S159D) oraz HYL1(S159A)
Kierownik: Zofia Szweykowska-Kulińska
[ P I ] IBMiB

41. Szcześniak Izabela

Praca licencjacka
Analiza oddziaływania białka hnRNP UL1 z cząsteczką U7 snRNA z zastosowaniem techniki immunoprecypitacji RNA (RIP).
Kierownik: Katarzyna Raczyńska
[ P I ] IBMiB

42. Szczotka Martin

Praca licencjacka
Oporność nowotworów na chemio- i radioterapię w świetle najnowszych badań
Kierownik: Agnieszka Knopik-Skrocka
[ P I ] IBE

Praca magisterska
Rola długiego niekodującego RNA NNT-AS1 w regulacji ekspresji genu NNT w linii komórkowej HEK293T.
Kierownik: Michał Szcześniak
[ P ] IA

43. Szpałek Agata

Praca licencjacka
Stan odżywienia i czynność płuc u chorych na mukowiscydozę z i bez Pseudomonas aeruginosa
Kierownik: Anita Szwed
[ P I ] IA

44. Szymaniak Adam

Praca licencjacka
Mechanizmy środowiskowe i ewolucyjne wpływające na wariancję tempa rozwoju piskląt.
Kierownik: Jakub Kosicki
[ P I ] IBŚ

45. Wasielewska Aleksandra

Praca licencjacka
Wybrane przykłady fitozwiązków o działaniu hormetycznym i ich wpływ na procesy biologicznego starzenia się.
Kierownik: Zbigniew Czapla
[ P I ] IA

46. Waśkowiak Zuzanna

Praca licencjacka
Kierunki i tempo ewolucji biokulturowej człowieka współczesnego.
Kierownik: Oskar Nowak
[ P I ] IA

47. Werner Marcin

Praca licencjacka
Wpływ traumatycznego stresu na rozwój funkcji neuropoznawczych u dzieci w wieku szkolnym
Kierownik: Tomasz Hanć
[ P I ] IA

48. Wilczyńska Kinga

Praca licencjacka
Rola antropologa w identyfikacji zmarłego osobnika i ustalaniu okoliczności jego śmierci.
Kierownik: Marta Krenz-Niedbała
[ P I ] IA

49. Witkiewicz Adrianna

50. Zgórski Adrian

Praca licencjacka
Zastosowanie metod 3D w biologii człowieka i naukach pokrewnych
Kierownik: Sylwia Łukasik
[ P I ] IA

51. Łaniecki Ronald

Praca licencjacka
Fauna wybranych rodzin Prostigmata (Acari; Acariformes) na terenie zachodniej części Kampusu Morasko UAM
Kierownik: Wojciech Magowski
[ P I ] IBŚ

Biologia, specjalność nauczanie przyrody i biologii

1. Kaźmierczak Kinga

Praca licencjacka
Edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej - założenia programowe i propozycje rozwiązań dydaktycznych
Kierownik: Renata Dudziak
[ P ] IBŚ

2. Kaźmierski Przemysław

3. Kosiba Karolina

Praca licencjacka
 Grywalizacja na różnych etapach edukacyjnych.
Kierownik: Ewa Sobieszczuk-Nowicka
[ P I ] IBE

4. Michalak Marta

5. Smoła Paulina

Praca licencjacka
Wiedza i doświadczenie przyrodnicze uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej z obszarów miejskich i wiejskich
Kierownik: Agnieszka Cieszyńska
[ P ] IBŚ

6. Słupiński Maciej

Praca licencjacka
Zróżnicowanie środowisk zasiedlanych przez wybrane gatunki chrząszczy z rodziny gnilikowatych (Histeridae).
Kierownik: Daria Bajerlein
[ P I ] IBŚ

7. Wawer Magdalena

Praca licencjacka
Koncepcja materiałów dydaktycznych do ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Czempinia
Kierownik: Renata Dudziak
[ P ] IBŚ

8. Wojciech Klaudia

Praca licencjacka
Deklarowane nawyki żywieniowe w kontekście norm oraz preferowanych przez dzieci form spędzania wolnego czasu
Kierownik: Agnieszka Cieszyńska
[ P ] IBŚ

9. Zielińska Martyna

Praca licencjacka
Edukacja przyrodnicza w Związku Harcerstwa Polskiego - założenia programowe i propozycje rozwiązań dydaktycznych
Kierownik: Renata Dudziak
[ P ] IBŚ

10. Zwolenkiewicz Sara

Praca licencjacka
Wpływ zróżnicowanej diety na wybrane cechy organizmu modelowego Drosophila melanogaster.
Kierownik: Aleksandra Wojnicka-Półtorak
[ P I ] IBE

Biotechnologia

1. Arning Marta

Praca licencjacka
Charakterystyka, patogeneza i terapia wybranych chorób metabolicznych
Kierownik: Małgorzata Słocińska
[ P I ] IBE

2. Asani Florentina

Praca licencjacka
Zastosowanie nieżelowych i żelowych metod proteomicznych w analizach biogenezy organelli roślin wyższych podczas warunków stresowych
Kierownik: Michał Rurek
[ P I ] IBMiB

3. Bartylak Tomasz

Praca licencjacka
Wyznaczenie liczby kopii mitochondrialnego DNA u niesporczaków z rodzaju Paramacrobiotus, w stanie aktywnym i po wprowadzeniu w anhydrobiozę
Kierownik: Hanna Kmita
[ P I ] IBMiB

4. Becherka Julia

Praca licencjacka
Charakterystyka pozakomórkowego DNA (cfDNA) krążącego we krwi kręgowców
Kierownik: Mirosława Dabert
[ P I ] IBMiB

5. Bigos Aleksandra

Praca licencjacka
Geny metabolizmu poliamin potencjalnie istotne dla regulacji procesu starzenia się upraw zbóż
Kierownik: Ewa Sobieszczuk-Nowicka
[ P I ] IBE

6. Budzik Joanna

Praca licencjacka
Mutacje w genie VDAC3 u pacjentów z małą ruchliwością plemników.
Kierownik: Andonis Karachitos
[ P I ] IBMiB

7. Buś Krzysztof

Praca licencjacka
Wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych w biotechnologii medycznej.
Kierownik: Aleksandra Wojnicka-Półtorak
[ P I ] IBE

8. Danielewicz Agnieszka

Praca licencjacka
Monitorowanie biogenezy mięśniowo-specyficznego mikroRNA-133b, z zastosowaniem sztucznego konstruktu do nadekspresji
Kierownik: Agnieszka Piasecka
[ P I ] IBMiB

9. Domański Adam

Praca licencjacka
Ekspresja genu kodującego alergenne białko Art v 3 w kwiatostanach bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris) na obszarach o zróżnicowanym stopniu urbanizacji.
Kierownik: Agata Frątczak
[ P I ] IBŚ

10. Dołęgowski Paweł

Praca licencjacka
Komputerowa analiza obrazu jako narzędzie do oceny architektury i funkcjonalności systemu korzeniowego
Kierownik: Władysław Polcyn
[ P I ] IBE

11. Drygalski Konrad

Praca licencjacka
Weryfikacja sekwencji aminokwasowej mitochondrialnej oksydazy alternatywnej niesporczaka Hypsibius exemplaris.
Kierownik: Hanna Kmita
[ P I ] IBMiB

12. Garbarz Karolina

13. Gąska Kamil

14. Giermakowski Kacper

Praca licencjacka
Wpływ temperatury na aktywność mitochondriów Daphnia spp.
Kierownik: Sławomir Cerbin
[ P I ] IBŚ

15. Grochowina Krzysztof

Praca licencjacka
Sztuczne mikroRNA jako strategia terapeutyczna dla chorób poliglutaminowych
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I W ] IBMiB

16. Hazy Monika

Praca licencjacka
Otrzymanie konstrukcji konstrukcji genetycznych pozwalających na ekspresję białka Whirly3 w fuzji z białkami fluorescencyjnymi w protoplastach Arabidopsis thaliana.
Kierownik: Anna Kasprowicz-Maluśki
[ P I ] IBMiB

17. Hejenkowska Ewelina

Praca licencjacka
Warianty splicingowe genu VDAC3 w plemnikach człowieka.
Kierownik: Andonis Karachitos
[ P I ] IBMiB

18. Herbich Natalia

Praca licencjacka
Otrzymanie mutantów delecyjnych ludzkiego białka Bend3 w prokariotycznym systemie ekspresyjnym
Kierownik: Elżbieta Poręba
[ P I ] IBE

19. Hubert Katarzyna

Praca licencjacka
Analiza oddziaływań genetycznych pomiędzy roślinnymi homologami podjednostek acetylotransferazy NuA4 i wybranymi czynnikami transkrypcyjnymi kontrolującymi rozwój aparatu fotosyntetycznego
Kierownik: Tomasz Bieluszewski
[ P I ] IBMiB

20. Jędrzejewska Karolina

Praca licencjacka
Określenie udziału helikaz z rodziny DDX w regulacji alternatywnego splicingu zależnego od białek MBNL w zinżynierowanych modelach komórkowych z chemicznie indukowanym wyciszeniem DDX5 i DDX17.
Kierownik: Katarzyna Taylor
[ P I ] IBMiB

21. Kaczewiak Alicja

Praca licencjacka
Przygotowanie konstrukcji genetycznych do nadekspresji białek GRP2 i GRP4 w roślinach Arabidopsis thaliana
Kierownik: Anna Kasprowicz-Maluśki
[ P I ] IBMiB

22. Kamiński Jan

Praca licencjacka
Produkcja rekombinowanego białka WHIRLY3 Arabidopsis thaliana w komórkach bakteryjnych
Kierownik: Agata Cieśla
[ P I ] IBMiB

23. Kempa Marcelina

Praca licencjacka
Badania cytotoksyczności funkcjonalizowanych, wielościennych nanorurek węglowych na wybranych liniach komórkowych
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I W ] IBMiB

Praca magisterska
Optimizing inducible Cas9 transcriptional repressor for research on human development.
Kierownik: Małgorzata Borowiak
[ ] IBMiB

24. Kisiel Kamil

Praca licencjacka
Otrzymanie konstrukcji genetycznych pozwalających na ekspresję białka Whirly1 w fuzji z białkami fluorescencyjnymi w protoplastach Arabidopsis thaliana.
Kierownik: Anna Kasprowicz-Maluśki
[ P I ] IBMiB

25. Kiżewska Dorota

Praca licencjacka
Zwiększanie wydajności i specyficzności technologgi CRISPR/Cas9 w ludzkich komórkach pluripotencjalnych.
Kierownik: Małgorzata Borowiak
[ P I ] IBMiB

Praca magisterska
Optimizing the generation of functional knock-out human PSC lines using short oligonucleotide donors and CRISPR/Cas9 technology.
Kierownik: Małgorzata Borowiak
[ ] IBMiB

26. Klimas Maria

Praca licencjacka
Udział dehydryn i białek podobnych do dehydryn w biogenezie organelli podczas stresu abiotycznego
Kierownik: Michał Rurek
[ P I ] IBMiB

27. Kobierski Filip

Praca licencjacka
Opracowanie systemu in vitro do ubikwitynacji białek roślinnych
Kierownik: Agnieszka Ludwików
[ P I ] IBMiB

28. Konowalczyk Adam

Praca licencjacka
Wpływ hipoksji i obecności fitoplanktonu na wzrost bakterii metanotroficznych i ich wydajność utleniania metanu.
Kierownik: Sławomir Cerbin
[ P I ] IBŚ

29. Kordyl Oliwia

Praca licencjacka
BADANIE GLOBALNEGO POZIOMU METYLACJI (5mC) I HYDROKSYMETYLACJI (5hmC) DNA PLEMNIKOWEGO U MĘŻCZYZN Z OLIGOZOOSPERMIĄ
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I W ] IBMiB

30. Koszczoł Agnieszka

Praca licencjacka
Ocena immunohistochemiczna ekspresji liganda receptora PD-1 w raku niedrobnokomórkowym płuc
Kierownik: Agnieszka Knopik-Skrocka
[ P I ] IBE

31. Kozera Zofia

Praca licencjacka
Aktywność antyoksydacyjna w kiełkujących nasionach rzepaku w odpowiedzi na działanie ołowiu.
Kierownik: Łukasz Wojtyla
[ P I ] IBE

32. Kralska Agnieszka

Praca licencjacka
Immunolokalizacja acetylowanej lizyny 12 histonu 4 (H4K12ac) w plemnikach mężczyzn z oligozoospermią
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I W ] IBMiB

33. Krasicki Aleksy

Praca licencjacka
Kanały importowe zewnętrznej błony mitochondrialnej i ich rola w przebiegu wybranych chorób neurodegeneracyjnych
Kierownik: Małgorzata Wojtkowska
[ P I ] IBMiB

34. Krupecki Michał

Praca licencjacka
Praktyczne wykorzystanie czynników integrujących oddziaływania sieciowe w środowisku roślinnym
Kierownik: Władysław Polcyn
[ P I ] IBE

35. Kulpa Adam

Praca licencjacka
Określenie liczby kopii mitochondrialnego DNA u niesporczaka Hypsibius exemplaris w warunkach uruchamiających anhydrobiozę
Kierownik: Hanna Kmita
[ P I ] IBMiB

36. Kuncewicz Jakub

Praca licencjacka
Metody stosowane w nowoczesnych systemach do fenotypowania roślin
Kierownik: Władysław Polcyn
[ P I ] IBE

37. Lichocki Mikołaj

Praca licencjacka
Funkcje oksydacyjnych modyfikacji kwasów nukleinowych w regulacji procesów fizjologicznych i odpowiedzi na warunki stresowe w komórkach roślinnych i zwierzęcych.
Kierownik: Jagna Chmielowska-Bąk
[ P I ] IBE

38. Lubczyńska Melania

Praca licencjacka
Poznanie mechanizmów udziału białka Hyl1 i Cpl1 w kapowaniu transkryptów w A.thaliana
Kierownik: Zofia Szweykowska-Kulińska
[ P I ] IBMiB

39. Lurc Mikołaj

Praca licencjacka
Wykorzystanie sekwencji genów kodujących rybosomowe RNA i białka nici polarnej do identyfikacji mikrosporidiów
Kierownik: Mirosława Dabert
[ P I ] IBMiB

40. Machowina Martyna

Praca licencjacka
Konstrukcja i analiza funkcjonalna wektora lentiwirusowego wprowadzającego podwójną mutację białka TRIM 28
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I W ] IBMiB

41. Majek Aneta

Praca licencjacka
Wpływ krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych na aktywność cytotoksyczną wybranych pałeczek Gram-ujemnych w stosunku do komórek endotelialnych E.A.hy926
Kierownik: Sylwia Krzymińska
[ P I ] IBE

42. Mazur Oliwia

Praca licencjacka
Wpływ bakterii promujących wzrost Burkholderia phytofirmans PsJN na tolerancję i wydajność roślin rzepaku w procesie fitoekstrakcji metali śladowych
Kierownik: Aneta Piechalak
[ P I ] IBMiB

43. Michałek Patryk

Praca licencjacka
Generowanie reaktywnych form tlenu w komórkach roślinnych w warunkach stresu świetlnego.
Kierownik: Sławomir Samardakiewicz
[ P I ] IBE

44. Mizera Justyna

Praca licencjacka
Identyfikacja mikrosporidiów występujących u komarów (Culicidae) z wykorzystaniem sekwencjonowania rejonu V5 genu ssu rRNA
Kierownik: Mirosława Dabert
[ P I ] IBMiB

45. Morańska Katarzyna

Praca licencjacka
Ocena migracji makrofagów w mikrośrodowisku modelu 3D raka piersi
Kierownik: Agnieszka Knopik-Skrocka
[ P I W ] IBE

46. Nawrot Arkadiusz

47. Olek Natalia

48. Panfil Weronika

Praca licencjacka
Zmiany w efektywności fitoremediacji metali śladowych [ Ni, Pb, Zn i Cd] przez rośliny Brassica napus w obecności bakterii probiotycznych
Kierownik: Aneta Piechalak
[ P I ] IBMiB

49. Pasieka Robert

Praca licencjacka
Poszukiwanie sekwencji docelowych regulowanych przez małe cząsteczki RNA pochodzące ze snoRNA SNORD104 w komórkach ludzkich
Kierownik: Katarzyna Raczyńska
[ P I ] IBMiB

50. Pawlik Weronika

Praca licencjacka
Molekularne metody detekcji bakterii Diplorickettsia (Legionellales) wywołujących nowo pojawiające się choroby zakaźne u ludzi
Kierownik: Mirosława Dabert
[ P I ] IBMiB

51. Popiel Magdalena

Praca licencjacka
Rola białka FIP1(V) w regulacji poliadenylacji w A. thaliana
Kierownik: Artur Jarmołowski
[ P I ] IBMiB

52. Porowski Jakub

Praca licencjacka
Poznanie roli fosforylacji w aktywności białka Hyl1 w A.thaliana
Kierownik: Zofia Szweykowska-Kulińska
[ P I ] IBMiB

53. Radwańska Anna

Praca licencjacka
Behavioural responses to wind cues in aerially dispersing wheat curl mite populations with different levels of homozygosity
Kierownik: Anna Skoracka
[ P I ] IBŚ

54. Rogalka Jakub

Praca licencjacka
Mechanizmy działania alkaloidów jako czynników modyfikujących funkcjonowanie organizmów
Kierownik: Zbigniew Adamski
[ P I ] IBE

55. Rogula Mikołaj

Praca licencjacka
Cząsteczki sygnałowe w immunizacji roślin uprawnych
Kierownik: Magdalena Arasimowicz-Jelonek
[ P I ] IBE

56. Sawicka Agnieszka

Praca licencjacka
Otrzymanie konstrukcji genetycznych pozwalających na ekspresję białka Whirly2 w fuzji z białkami fluorescencyjnymi w protoplastach Arabidopsis thaliana.
Kierownik: Anna Kasprowicz-Maluśki
[ P I ] IBMiB

57. Schaeffer Piotr

Praca licencjacka
Ocena wpływu chloramfenikolu na poziom błonowych białek mitochondrialnych ameby A. castellanii,
Kierownik: Małgorzata Wojtkowska
[ P I ] IBMiB

58. Sinkiewicz Agata

Praca licencjacka
Wpływ głodzenia na poziom błonowych białek transportujących w mitochondriach ameby Acanthamoeba castellanii.
Kierownik: Małgorzata Wojtkowska
[ P I ] IBMiB

59. Smoczyńska Małgorzata

Praca licencjacka
Opracowanie markerów molekularnych pozwalających na rozróżnienie gatunków i ich hybryd w kompleksie Daphnia longispina
Kierownik: Sławomir Cerbin
[ P I ] IBŚ

60. Strzykała Anita

Praca licencjacka
Integrony oporności bakterii z rodzaju Staphylococcus wyosobnionych z próbek materiałów pobranych od piskląt bociana białego z terenu Hiszpanii
Kierownik: Ryszard Koczura
[ P I ] IBE

61. Surdyk Filip

Praca licencjacka
Ekspresja genu kodującego alergenne białko Art v 4 w kwiatostanach bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris) na obszarach o zróżnicowanym stopniu urbanizacji.
Kierownik: Agata Frątczak
[ P I ] IBŚ

62. Szczepańska Weronika

Praca licencjacka
Monitorowanie biogenezy mięśniowo-specyficznego miR-206 przy wykorzystaniu sztucznego konstruktu do nadekspresji
Kierownik: Agnieszka Piasecka
[ P I ] IBMiB

63. Szlenzak Bernard

Praca licencjacka
Występowanie integronów u gronkowców wyhodowanych z materiałów pobranych z gniazd bociana białego z terenu Hiszpanii
Kierownik: Ryszard Koczura
[ P I ] IBE

64. Szuman Marcin

Praca licencjacka
Charakterystyka integronów obecnych w genomach bakterii Staphyloccus spp. występujących w gniazdach bociana białego na terenie Polski
Kierownik: Ryszard Koczura
[ P I ] IBE

65. Tomczak Julia

Praca licencjacka
Występowanie integronów u bakterii z rodzaju Staphylococcus wyhodowanych z próbek pobranych od piskląt bociana białego z terenu Polski
Kierownik: Joanna Mokracka
[ P I ] IBE

66. Tomys Maria

Praca licencjacka
Znaczenie neutrofilowych sieci NET w rozwoju chorób autoimmunologicznych
Kierownik: Krzysztof Leśniewicz
[ P I ] IBMiB

67. Walkowiak Magdalena

Praca licencjacka
Charakterystyka integronów obecnych w genomach pałeczek Enterobacteriaceae wyizolowanych z powierzchni jaj bociana białego
Kierownik: Joanna Mokracka
[ P I ] IBE

68. Wierzbicka Anna

Praca licencjacka
Rola białka VDAC3 w patogenezie chorób człowieka
Kierownik: Andonis Karachitos
[ P I ] IBMiB

69. Wolbach Joanna

Praca licencjacka
Procesy regeneracji roślin po ekspozycji na stresy środowiskowe
Kierownik: Jagna Chmielowska-Bąk
[ P I ] IBE

70. Wysocka Paula

Praca licencjacka
Rola mitochondriów w przebiegu stwardnienia zanikowo-bocznego.
Kierownik: Małgorzata Wojtkowska
[ P I ] IBMiB

71. Zasoński Gilbert

Praca licencjacka
Klonowanie i nadekspresja białka ProQ z bakterii Escherichia coli, zawierającego mutacje konserwowanych reszt aminokwasowych lizyny 35 i i argininy 62
Kierownik: Mikołaj Olejniczak
[ P I ] IBMiB

72. Zielińska Aleksandra

Praca licencjacka
Mikroalgi w produkcji biopaliw i biotechnologiczne metody zwiększania produktywności ich biomasy.
Kierownik: Maria Katarzyna Wojciechowicz
[ P I ] IBE

73. Zimna Marta

Praca licencjacka
Rola białka CFI59 w regulacji poliadenylacji u A. thaliana
Kierownik: Artur Jarmołowski
[ P I ] IBMiB

74. Łachut Franciszek

Praca licencjacka
Rola mechanizmów epigenetycznych w badaniach, diagnostyce i terapii chorób nowotworowych
Kierownik: Oskar Nowak
[ P I ] IA

75. Ładziak Karolina

Praca licencjacka
Analiza wariantów genu CXCL8 u pacjentów populacji polskiej z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
Kierownik: Krzysztof Sobczak
[ P I W ] IBMiB

76. Łyś Aneta

Praca licencjacka
Molekularne metody identyfikacji gatunków pierwotniaków z rodzaju Babesia (Apicomplexa)
Kierownik: Mirosława Dabert
[ P I ] IBMiB

Praca magisterska
Regulatorowa rola dupleksów RNA:RNA w gruczolakoraku płuc.
Kierownik: Izabela Makałowska
[ ] IA

Ochrona środowiska

1. Bartz Kamil

Praca licencjacka
Współczesne metody stosowane w ochronie nietoperzy
Kierownik: Mirosław Jurczyszyn
[ P I ] IBŚ

2. Ciąrzyńska Weronika

Praca licencjacka
Ochrona ex situ chomika europejskiego Cricetus cricetus w Polsce
Kierownik: Joanna Ziomek
[ P I ] IBŚ

Praca magisterska
Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na zmiany ilościowe i jakościowe bezkręgowców dennych w Jeziorze Raczyńskim
Kierownik: Piotr Klimaszyk
[ P ] IBŚ

3. Cierniak Elżbieta

Praca licencjacka
Jakość wód Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu w sezonie jesienno -zimowym.
Kierownik: Piotr Klimaszyk
[ P I ] IBŚ

4. Dylawerska Barbara

Praca licencjacka
Zmiany użytkowania terenu na obszarach chronionych wyspy Wolin w ostatnich 30 latach.
Kierownik: Paweł Bogawski
[ P ] IBŚ

Praca magisterska
„Przyroda Wolina” – projekt punktów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć terenowych
Kierownik: Zbigniew Celka
[ P I ] IBŚ

5. Hossa Grzegorz

6. Jakubek Oliwia

Praca licencjacka
Ocena jakości wód zbiornika Rusałka w Poznaniu w kontekście jego rekultywacji
Kierownik: Piotr Klimaszyk
[ P I ] IBŚ

7. Kruczyński Cezary

Praca licencjacka
Wpływ rozwoju infrastruktury turystycznej na zmiany w użytkowaniu terenu w powiecie sławieńskim w ostatnich 30 latach
Kierownik: Paweł Bogawski
[ P ] IBŚ

8. Lipowska Koryna

Praca licencjacka
Rola mikoryzy w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym
Kierownik: Teresa Lehmann
[ P I ] IBE

9. Malinowska Katarzyna

Praca licencjacka
Stan populacji, zagrożenia i ochrona pokląskwy (Saxicola rubetra)
Kierownik: Lechosław Kuczyński
[ P I ] IBŚ

10. Matkowska Natalia

Praca licencjacka
Warunki środowiskowe determinujące inwazje kleszcza gołębiego Argas reflexus (Argasidae) na terenie miasta Poznania
Kierownik: Jerzy Michalik
[ P I ] IBŚ

11. Michniewicz Zuzanna

Praca licencjacka
Wstępne efekty rekultywacji Jeziora Raczyńskiego na podstawie wybranych wskaźników jakości wody
Kierownik: Katarzyna Kowalczewska-Madura
[ P I ] IBŚ

12. Ogrodowczyk Celina

13. Pawlak Patryk

Praca licencjacka
Alergenne drzewa w Polsce - opracowanie baz danych i map o wysokiej rozdzielczości jako podkładu dla modeli stężeń ziaren pyłku
Kierownik: Paweł Bogawski
[ P ] IBŚ

14. Potocka Kinga

Praca licencjacka
Występowanie par lęgowych sroki Pica pica w różnych typach środowisk miejskich Poznania
Kierownik: Piotr Zduniak
[ P I ] IBŚ

15. Rosiak Olga

Praca licencjacka
Ocena jakości wód jeziora Błędno wraz ze wskazaniem potencjalnych metod działań ochronnych i rekultywacyjnych.
Kierownik: Piotr Klimaszyk
[ P I ] IBŚ

16. Skowroński Dominik

Praca licencjacka
Konsekwencje ekologiczne obecności obcych gatunków ryb w ekosystemach wodnych Polski
Kierownik: Piotr Klimaszyk
[ P I ] IBŚ

17. Urbaniak Krystian

Praca licencjacka
Zanieczyszczenie termiczne wód jezior konińskich i jego wpływ na biocenozy wodne.
Kierownik: Piotr Klimaszyk
[ P I ] IBŚ

18. Zataj Mateusz

Prace magisterskie: I rok, studia niestacjonarne

Biologia

1. Frąckowiak Marta

2. Grela Monika Anna

Praca magisterska
270. Ekstremalne temperatury otoczenia jako czynnik ryzyka umieralności w populacji Wielkopolan w XIX i na początku XX wieku
Kierownik: Grażyna Liczbińska
[ P I ] IA

3. Hoffmann Sara Monika

4. Kowalczyk Klaudia

Praca magisterska
271. Ochrona przyrody w budżetach obywatelskich dużych miast
Kierownik: Arnold Bernaciak
[ P ] IBŚ

5. Król Monika Anna

Praca magisterska
272. Gospodarka odpadowa w budżetach obywatelskich dużych miast
Kierownik: Arnold Bernaciak
[ P ] IBŚ

6. Kucz Magdalena

Praca magisterska
273. Wiek wystąpienia odbicia otłuszczenia i jego wpływ na przebieg dojrzewania płciowego u dziewcząt
Kierownik: Anita Szwed
[ P I ] IA

7. Lehmann Iwona

Praca magisterska
274. Rośliny naczyniowe wybranych zamków Dolnego Śląska
Kierownik: Zbigniew Celka
[ P I ] IBŚ

8. Nowicka Faustyna

9. Oroń Paulina Halina

Praca magisterska
275. Występowanie i wybrane elementy ekologii bączka Ixobrychus minutus na Stawach Milickich
Kierownik: Aleksander Winiecki
[ P I ] IBŚ

10. Rosik Konrad

11. Siwek Ewelina Katarzyna

Praca magisterska
276. Wpływ kormoranów (Phalacrocorax carbo L.) na zanieczyszczenie gleb na obszarze kolonii lęgowych i noclegowisk.
Kierownik: Piotr Klimaszyk
[ P I ] IBŚ

12. Solarczyk Łukasz

Praca magisterska
277. Nietoperze jako źródło czynników chorobotwórczych dla ludzi.
Kierownik: Mirosław Jurczyszyn
[ P I ] IBŚ

13. Tórz Jacek Artur

Praca magisterska
278. Koncentracja pierwiastków śladowych w tkankach dorsza (Gadus morhua L.) z Morza Bałtyckiego.
Kierownik: Piotr Klimaszyk
[ P I ] IBŚ

14. Węclewska Agnieszka

Praca magisterska
279. Zależność między składowymi masy ciała a lękiem uogólnionym i psychospołecznym stresem w okresie adolescencji
Kierownik: Maria Kaczmarek
[ P I ] IA

15. Wenska Maria

Praca magisterska
280. Rozwój woreczka zalążkowego Capsella bursa-pastoris L. u roślin pochodzących ze stanowisk odległych geograficznie i kwitnących w różnym czasie.
Kierownik: Rafał Mól
[ P I ] IBE

Prace licencjackie: III rok, studia niestacjonarne

Biologia

1. Chmielewski Mikołaj Andrzej

Praca licencjacka
281. Liczba potomstwa i jego płeć jako czynniki wpływające na długość życia matki w populacjach okresu industrializacji (XIX-początek XX wieku)
Kierownik: Grażyna Liczbińska
[ P I ] IA

2. Ganobis Hanna Wiktoria

3. Gehrke Monika Magdalena

Praca licencjacka
282. Różnorodność drobnych ssaków w diecie lisów rudych w Borach Tucholskich i na Pojezierzu Iławskim
Kierownik: Joanna Ziomek
[ P I W ] IBŚ

4. Nawrocka Marta

Praca licencjacka
283. Wykorzystanie owadów do szacowania czasu śmierci ssaków.
Kierownik: Edward Baraniak
[ P I ] IBŚ

5. Salamon Natalia

Praca licencjacka
284. Metody ochrony człowieka i zwierząt domowych przed kleszczami Ixodidae
Kierownik: Jerzy Michalik
[ P ] IBŚ

6. Sobkowiak Agnieszka Julianna

Praca licencjacka
285. Wskaźnik wtórnej proporcji płci jako biologiczny wyznacznik stresu środowiskowego w populacjach z XIX i początku XX wieku
Kierownik: Grażyna Liczbińska
[ P I ] IA

7. Szomek Maria Magdalena

Praca licencjacka
286. Lokalizacja chloroplastowych obszarów nukleoidopodobnych w mutantach Arabidopsis thaliana pozbawionych wewnątrzbłonowej metalloproteazy cynkowej - Egy1
Kierownik: Małgorzata Adamiec
[ P I ] IBE

8. Szymczak Aleksandra

9. Zbroniec Antonina

10. Zimoń Natalia